top of page

Privacyverklaring
Michelle zeef 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Michelle Zeef (hierna: MZ) verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

1. Welke gegevens verzamelen wij en met welke doeleinden, bewaring en gebruik

MZ verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks aan MZ ter beschikking zijn gesteld door deelnemers/cliënten. Alle betrokken personen hebben bij het verstrekken van de (persoons)gegevens aan MZ ermee ingestemd dat MZ deze (persoons)gegevens verzamelt, bewaart en gebruikt.

 

MZ verzamelt, bewaart en gebruikt de volgende soort gegevens voor de volgende doeleinden:

 

Deelnemers/cliënten

Gegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, gegevens over de gezondheid (indien van toepassing), bankgegevens (indien van toepassing).

Doeleinden:

  • Uitvoeren van de overeenkomst tussen MZ (of derde partij) en de deelnemer/cliënt;

  • Verstrekken van informatie over de via MZ gebruikte diensten, trajecten en/of samenkomsten;

  • Het vragen om toestemming om de gegevens van de deelnemer/cliënt te blijven verwerken.

 

Bezoekers website

Gegevens: ip-adressen.

Doeleinden:

  • Inzichtelijk maken van websitegebruik;

 

Recht op inzage, correctie, blokkeren en/of verwijderen

U heeft het recht om de (persoons)gegevens in te zien en zelf te corrigeren, blokkeren of verwijderen. In het geval een betrokkene zijn of haar gegevens in wil zien of op enige andere wijze zijn of haar rechten wil uitoefenen, kan hij of zij contact opnemen met Michelle Zeef middels het volgende emailadres: hallo@michellezeef.nl.  

 

2. Opslag van gegevens

Alle (persoons)gegevens worden opgeslagen in de database van de bijbehorende website van MZ (www.michellezeef.nl). Deze database is beveiligd. De database is alleen toegankelijk voor voor MZ.

3. Beveiliging

MZ heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

 

4. Subverwerkers

MZ maakt gebruik van de diensten van meerdere subverwerkers:

  • De website van MZ wordt beheerd door MZ en door www.wix.com gevestigd te Tel Aviv, Israel.

  • Google Analytics van Google Inc., gevestigd te Mountain View California, Verenigde Staten monitort de statistieken van de website.

  • ActiveCampaign gevestigd te Chicago, Verenigde Staten, levert geautomatiseerde marketing tools.

  • Moneybird gevestigd te Enschede, Nederland, levert het boekhoudprogramma. 

  • Mollie gevestigd te Amsterdam, Nederland levert betaaloplossingen.

De bovengenoemde subverwerkers zijn eveneens gebonden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aan verwerking van persoonsgegevens. MZ heeft een verwerkersovereenkomst met subverwerkers afgesloten. De subverwerkers hebben voldoende waarborgen genomen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en voldoen aan de hoogste normen voor de beveiliging van persoonlijke gegevens. MZ controleert periodiek of de subverwerkers voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt aan verwerking van persoonsgegevens en voldoen aan zeer hoge normen voor beveiliging van persoonsgegevens.

5. Bewaartermijn gegevens

MZ bewaart de persoonsgegevens van deelnemers/cliënten tot uiterlijk twee jaren na het verbreken van de relatie tussen MZ en de betreffende deelnemer/cliënt, tenzij langer bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting, of als de deelnemer/cliënt verzoekt om eerdere of latere verwijdering van zijn of haar gegevens.

MZ kan de gegevens vernietigen indien een deelnemer/cliënt daarom verzoekt. MZ bewaart persoonsgegevens van overige betrokkenen voor zo lang het nodig is om onderliggende overeenkomsten uit te voeren. Na het verbreken van de relatie tussen MZ en de betrokkene worden zijn of haar persoonsgegevens voor een periode van twee jaar bewaard.

 

6. Verstrekking aan derden

MZ deelt alleen persoonsgegevens van betrokkenen aan derden indien de betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven. MZ stelt aan de partijen waar zij gegevens mee deelt dezelfde hoge eisen met betrekking tot bescherming van gegevens als die zij voor zichzelf heeft opgesteld. Verder garandeert MZ dat zij geen gegevens aan derden verstrekt, verkoopt of ter beschikking stelt. Alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat kan MZ gegevens ter beschikking stellen aan derden.

 

7. Bezwaar tegen verzameling, bewaring en gebruik van uw (persoons)gegevens

Indien een betrokkene bezwaar heeft tegen het verzamelen, bewaren en gebruiken van zijn of haar gegevens door MZ kan deze betrokkene aan MZ verzoeken om zijn of haar (persoons)gegevens te verwijderen. Ook indien de betrokkene zijn (persoons)gegevens niet wil verwijderen maar een ander bezwaar heeft, kan hij of zij zich met dit bezwaar melden bij MZ via hallo@michellezeef.nl.  

 

8. Wijzigingen in privacyverklaring

MZ behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt de laatste versie van deze privacyverklaring altijd terugvinden op deze website. In het geval dat MZ de verklaring wijzigt, zal dit worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen.

 

9. Vragen over privacyverklaring en/of over inzage/wijzigen van gegevens

Indien u vragen heeft over het privacy beleid van MZ en/of omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering) van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met MZ via het e-mailadres: hallo@michellezeef.nl.

 

© 2018 Michelle Zeef

www.michellezeef.nl

bottom of page